LICITA s.r.o.

Pohledávka z likvidační podstaty v řízení o pozůstalosti sp.zn. 12 D 365/2016

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Pohledávka 194.704,-- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,05% od 1.2.2013 do zaplacení za společností BEVA invest s.r.o., IČ: 64791114, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, IČ: 66201080, likvidačního správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti sp.zn. 12 D 365/2016, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávky z likvidační podstaty po zemřelém Ing. Petru Prokopovi, a to pohledávky ve výši 194.704,-- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,05% od 1.2.2013 do zaplacení za společností BEVA invest s.r.o., IČ: 64791114, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, z titulu neuhrazených stavebních prací provedených Ing. Petrem Prokopem; ohledně pohledávky byla dne 4.8.2014 podána k Okresnímu soudu Plzeň-město žaloba o zaplacení spojená s návrhem na vydání platebního rozkazu.

Podle žaloby, podané 4.8.2014, vykonal Ing. Petr Prokop (podnikatel) coby subdodavatel stavební práce pro dodavatele stavby BEVA invest s.r.o. (dále též jen „žalovaná“), a to v rámci opravy Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy v Praze, Ječná 33. Tyto stavební práce provedl a fakturoval v hodnotě 404.133 Kč, avšak uhrazeno mu bylo toliko 209.429 Kč. K žalobě byla doložena řada důkazů, včetně faktur, zápisů z kontrolních dnů, předávacího protokolu, aj.

Soudní řízení o žalobě dosud nebylo skončeno. Soud sdělil v rámci jednání dne 7.7.2015 svůj předběžný právní názor (na základě dosavadních výsledků soudního řízení), že mezi žalobcem a žalovaným nebyla platně uzavřena smlouva o dílo, nicméně že na straně žalované mohlo dojít k bezdůvodnému obohacení. Soud zadal znalecký posudek, který zpracoval Ing. Jan Balihar 21.3.2016. Znalec dospěl k závěru, že celková obvyklá cena prací dodaných Ing. Petrem Prokopem (včetně DPH a dopravy) je 506.165,- Kč. Po předání posudku soudu Ing. Petr Prokop zemřel (27.4.2016) a další jednání se již nekonala.

Pohledávka je nabízena k prodeji v rámci likvidace pozůstalosti a likvidační správce nemůže garantovat její dobytnost.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 18.2.2021, ve 12:00 hod.

Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Podrobné informace k pohledávce a k podávání nabídek na koupi pohledávky jsou obsaženy v přiloženém souboru (informačním memorandu).

Nahlédnutí do dostupných dokladů a listin lze dohodnout u zprostředkovatele na tel. 777 707 310/311 nebo mailem na licita@licita.cz.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.