LICITA s.r.o.

Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích

  • Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz platné a účinné počínaje 25. květnem 2018 (stáhnout v pdf) - těmito podmínkami se řídí aukce zahájené po 24.5.2018 
  • Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz platné a účinné počínaje 1. lednem 2017 (stáhnout v pdf) - těmito podmínkami se řídí aukce zahájené po 31.12.2016
  • Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz platné a účinné počínaje 1. březnem 2015 (stáhnout v pdf) - těmito podmínkami se řídí aukce zahájené před 1.1.2017

 

Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz

platné a účinné počínaje 25. květnem 2018

(dále jen „Obchodní podmínky“)

-- Obchodní podmínky ke stažení v pdf --

(Těmito Obchodními podmínkami se řídí elektronické aukce zahájené po 24.5.2018, tedy aukce s datem zahájení 25.5.2018 a mladším)

Těmito Obchodními podmínkami jsou upravena pravidla elektronických aukcí (dále též jen „aukce“) v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetové adrese www.licita.cz a práva a povinnosti osob v souvislosti s těmito aukcemi.

Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami účasti v elektronických aukcích“ poskytuje uživatel (návštěvník webových stránek) svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami důkladně seznámil.

Obchodní podmínky se okamžikem jejich odsouhlasení uživatelem (návštěvníkem webových stránek) stávají závaznou smlouvou, kterou uzavírají:  

na straně jedné uživatel (návštěvník webových stránek), jakožto osoba, která se na stránkách www.licita.cz zaregistrovala do aukčního systému (tj. zřídila si uživatelský účet) a jejíž identifikační údaje vyplývají z  vyplněného registračního formuláře (dále jen „uživatel“)

a

na straně druhé společnost LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, DIČ: CZ26328500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz, http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 (dále jen „provozovatel“)

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů

1) Aukční systém provozovaný na adrese www.licita.cz je automatizovanou veřejnou internetovou aplikací zprostředkování prodeje a koupě věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále též jen „aukční systém“ nebo jen „systém“). Prostřednictvím systému je umožněno uživateli ucházet se v aukci / v aukcích o koupi věcí, práv a jiných majetkových hodnot nabízených k prodeji v systému. Aukční systém ani jednotlivé aukce probíhající v systému nejsou veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, veřejnou soutěží, veřejným příslibem, ani nabídkou k uzavření smlouvy.

2) Aukce probíhá vždy jednou z těchto forem:

a) formou tzv. anglické aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých nabídek, přičemž v pořadí další nabídka musí být oproti předchozí nabídce vyšší vždy alespoň o stanovený minimální příhoz; vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který v aukci učiní nevyšší nabídku, tj. nabídne nejvyšší cenu.

b) formou tzv. holandské aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem dolů a vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který jako první akceptuje aktuálně nabízenou cenu, která je od zahájení aukce systémem automaticky snižována.

3) Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
- „předmětem aukce“ předmět nabízený k prodeji v aukci; předmětem aukce mohou být věci hmotné i nehmotné, práva a jiné majetkové hodnoty,
- „prodávajícím“ osoba, která zamýšlí prodat předmět aukce a za tímto účelem pověřila provozovatele k provedení aukce; prodávajícím může být vlastník předmětu aukce nebo osoba odlišná od vlastníka, pokud je oprávněna k prodeji předmětu aukce (např. insolvenční správce nebo správce konkursní podstaty),
- „nabídkou“ nabídka ceny předmětu aukce učiněná účastníkem aukce v průběhu aukce,
- „vítězem aukce“ v případě anglické aukce osoba (uživatel), která učinila v aukci nejvyšší nabídku a splnila všechny podmínky pro účast v aukci, v případě holandské aukce osoba (uživatel), která jako první akceptovala aktuálně nabízenou cenu a splnila všechny podmínky pro účast v aukci,
- „Smlouvou“ kupní smlouva o koupi předmětu aukce nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jiná obdobná smlouva směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, kde na straně (budoucí) prodávající je prodávající, na straně (budoucí) kupující uživatel coby vítěz aukce a kde na straně vedlejšího účastníka může být provozovatel a kde kupní cenou je cena dosažená v aukci, případně cena dosažená v aukci, ponížená o odměnu provozovatele.
- „Dohodou o podmínkách účasti v aukci“ dohoda, kterou uzavírá uživatel s provozovatelem a prodávajícím a kde jsou sjednána práva a povinnosti účastníků dohody související s aukcí a jejím výsledkem.  

Obsah následující části Obchodních podmínek

Článek I.  Účast uživatele v aukci
Článek II.    Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce
Článek III.  Aukční jistota
Článek IV.   Průběh anglické formy aukce
Článek V.  Průběh holandské formy aukce
Článek VI.  Ukončení aukce
Článek VII.  Kupní cena, odměna (provize – úplata) pro provozovatele
Článek VIII.  Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny
Článek IX.   Ochrana osobních údajů
Článek X.  Ostatní podmínky 
Článek XI.  Zrušení registrace
Článek XII.  Závěrečná ustanovení

 

 

 Článek I. - Účast uživatele v aukci a v systému

1) Uživatel je oprávněn účastnit se kterékoli aukce konané v systému, je-li osobou způsobilou k právním úkonům, která si zřídila v aukčním systému uživatelský účet (registrace) a u které platný právní předpis (např. devizový zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, insolvenční zákon, apod.) nevylučuje nabytí předmětu aukce a která splnila další podmínky pro účast v aukci, jsou-li takové další podmínky pro účast v konkrétní aukci stanoveny. Takovými dalšími podmínkami může být např. složení aukční jistoty dle čl. III. těchto Obchodních podmínek, akceptace vzoru Smlouvy dle čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek, uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, případně další podmínky, které jsou uvedeny v systému u konkrétní aukce. Pokud by uživatel nesplnil kteroukoli z podmínek pro účast v aukci dle věty prvé tohoto odstavce, je z účasti v aukci vyloučen.

2) Provozovatel aukce si vyhrazuje právo neumožnit účast v aukci uživateli, který nesplnil podmínky pro účast v dané konkrétní aukci.

3)  Uživatel je povinen uvést při registraci správně a pravdivě požadované identifikační údaje – v případě fyzické osoby zejména jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, zasílací adresu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu; jedná-li fyzická osoba jako podnikatel, pak také obchodní firmu, IČ a DIČ (je-li plátcem DPH), v případě právnické osoby zejména název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby, a kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mailovou adresu a číslo bankovního účtu. Uživatel, je-li právnickou osobou nebo jedná-li jménem právnické osoby, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby.

4) Uvedením firmy či identifikačního čísla při registraci deklaruje uživatel postavení podnikatele, s čímž je uživatel srozuměn a výslovně s tím souhlasí.

5) Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Uživatel je povinen ihned oznámit provozovateli případnou změnu identifikačních údajů. Uživatel systému bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole klienta ze strany provozovatele v souladu s ust. §§8 a 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je povinen na vyzvání provozovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení provozovatelem.

6) Uživatel je povinen zabezpečit přístup na svůj účet, tedy přístupové údaje, zejména pak Uživatelské jméno a Heslo zadané při registraci, před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití tohoto účtu, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení konkrétní aukce, že má důvodné podezření, že k jeho účtu získala přístup třetí osoba. Účet právnické osoby je oprávněna k aukci užívat kterákoliv osoba, která je oprávněna v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených jménem právnické osoby jednat a podepisovat.

7) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce. Každý uživatel systému vyslovuje akceptací těchto obchodních podmínek při registraci do systému a svou účastí v aukci souhlas s tímto ustanovením a souhlasí s povinnostmi dle věty prvé tohoto odstavce.

Článek II. - Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce 

 1) Předmět dané konkrétní aukce bude vymezen zpravidla v tomto rozsahu: vyvolávací cena, popis, fotodokumentace, jde-li o zobrazitelný předmět aukce a je-li fotodokumentace k dispozici. Neshoduje-li se ve výjimečném případě vyobrazení věci s jejím popisem, má přednost slovní popis a charakteristika věci. Uživatel se proto nemůže z důvodu neodpovídající fotografie dovolávat omylu v předmětu aukce. Není-li mezi prodávajícím a provozovatelem výslovně ujednáno jinak, jsou o předmětu aukce zveřejněny informace poskytnuté prodávajícím, přičemž provozovatel nenese odpovědnost za neúplné, nepřesné, klamavé nebo nepravdivé údaje o předmětu aukce. Za předmět aukce odpovídá v plném rozsahu prodávající. Provozovatel může zajistit uživatelům fyzické prohlídky předmětu aukce, pokud to umožní prodávající a je-li to možné s ohledem na povahu předmětu aukce.

2) U konkrétní aukce se v systému zveřejňují kromě popisu předmětu aukce a jeho fotodokumentace zpravidla tyto informace: 
a) vyvolávací cena předmětu aukce, 
b) výše aukční jistoty, je-li tato požadována,
c) doba trvání aukce: začátek, konec aukce,
d) minimální a případně maximální výše příhozu,
e) jde-li o aukci se zadanou limitní cenou, informace, že jde o aukci s limitní cenou,
f) je-li podmínkou účasti v aukci uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, informace o tom, že podmínkou účasti v aukci je podpis Dohody o podmínkách účasti v aukci,
g) je-li požadováno uzavření Smlouvy ve znění vzoru Smlouvy (čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek), informace o tomto požadavku,
h) další případné podmínky, které musí uživatel splnit, aby mu byla umožněna účast v aukci,
i) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uzavřít s prodávajícím Smlouvu,
j) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uhradit kupní cenu,
k) případné další povinnost stanovené pro vítěze aukce.

3) Popis předmětu aukce a informace uvedené shora v odst. 2), zejména důležité informace o podmínkách pro účast v aukci a o povinnostech stanovených pro vítěze aukce, případně další důležité informace týkající se prodeje předmětu aukce, mohou být v systému zveřejněny prostřednictvím „Vyhlášky o konání aukce“. Vyhláška o konání aukce se v systému zveřejňuje u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (pod popiskem „Podmínky aukce“).

4) Je-li v systému uveřejněna u konkrétní aukce Vyhláška o konání aukce, řídí se průběh a podmínky aukce, jakož i práva a povinnosti osob v souvislosti s aukcí, těmito Obchodními podmínkami a Vyhláškou o konání aukce, přičemž v případě rozporu mezi ustanovením těchto Obchodních podmínek a ustanovením Vyhlášky o konání aukce platí vždy přednostně ustanovení Vyhlášky o konání aukce.  

5) V systému mohou být u konkrétní aukce kromě Vyhlášky uveřejněny formou přiložených souborů další dokumenty, jako například vzor Smlouvy, vzor Dohody o podmínkách účasti v aukci, podrobné informace o předmětu aukce apod. (to vše dále jen souhrnně pod označením „Prováděcí dokumentace“). Prováděcí dokumentace nebo její část může být z rozhodnutí provozovatele zpřístupněna pouze registrovaným uživatelům po přihlášení do konkrétní aukce. V některých případech může být provozovatelem za zpřístupnění Prováděcí dokumentace požadován od uživatele nevratný poplatek nebo splnění dalších podmínek. Provozovatel vystaví uživateli v takovémto případě pro úhradu tohoto poplatku daňový doklad. 

Článek III. - Aukční jistota

1) Je-li podmínkou účasti v aukci složení aukční jistoty, je uživatel povinen nejpozději do okamžiku skončení aukce zaplatit požadovanou aukční jistotu. Nesloží-li včas požadovanou aukční jistotu (složením aukční jistoty se rozumí její připsání na účet provozovatele, příp. složení aukční jistoty provozovateli v hotovosti), není oprávněn se aukce zúčastnit.

2) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po složení aukční jistoty, umožnit uživateli účast v aukci, pokud je tento uživatel řádně registrován v systému, požádal prostřednictvím systému o umožnění složení aukční jistoty v konkrétní aukci a zaplatil požadovanou aukční jistotu pro konkrétní aukci (tím není dotčeno právo provozovatele dle ustanovení článku I. odst. 2) těchto Obchodních podmínek). Z technických důvodů provozovatel nemůže zaručit uživateli, že mu bude umožněna účast v aukci dříve, nežli následující pracovní den po složení aukční jistoty, a proto provozovatel nezaručuje umožnění účasti v aukci tomu, kdo požádá prostřednictvím systému o složení aukční jistoty v konkrétní aukci a složí ji později, nežli do 15:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni ukončení aukce.

3) Umožněním účasti v aukci se ve smyslu odst. 1) a 2) shora rozumí provedení takových technických opatření, že bude uživateli umožněno činit (podávat) v aukci nabídky. Provozovatel vždy současně oznámí uživateli na emailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci v systému, že mu byla umožněna  účast v  aukci.

4) Stane-li se uživatel vítězem aukce, započítává se jím složená aukční jistota (coby záloha) na úhradu části kupní ceny předmětu aukce, není-li dále v těchto Obchodních podmínkách či v podmínkách konkrétní aukce stanoveno jinak nebo není-li v příslušné Smlouvě ujednáno jinak.

5) Stane-li se uživatel vítězem aukce a vznikne-li mu ve smyslu čl. VII. těchto Obchodních podmínek nebo dle podmínek konkrétní aukce povinnost zaplatit provozovateli nějakou úplatu (odměnu/provizi), je provozovatel oprávněn započíst aukční jistotu složenou uživatelem coby vítězem aukce v konkrétní aukci zejména na jakoukoliv svoji úplatu (odměnu/provizi), pokud mu na ni vzniklo právo, a to i v případě, že by taková úplata ještě nebyla ani splatná, a to bez dalšího souhlasu uživatele.

6) Pokud se uživatel nestane vítězem aukce, je provozovatel, pokud se s uživatelem nedohodne jinak, povinen vrátit uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní od skončení aukce na účet uvedený uživatelem při registraci. V případě zrušení aukce vrátí provozovatel uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne zrušení aukce.

7) Stane-li se uživatel vítězem aukce, avšak prodávající využije svého práva odmítnout výsledek aukce (je-li takové právo vyhrazeno), vrátí provozovatel uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne, v němž obdrží od prodávajícího informaci o odmítnutí výsledku aukce.

Článek IV. - Průběh anglické formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku mohou uživatelé činit nabídky. První nabídka učiněná v aukci nesmí být nižší než vyvolávací cena a je-li stanoven maximální příhoz, nesmí být vyšší než vyvolávací cena zvýšená o částku stanoveného maximálního příhozu. Každá další nabídka učiněná v aukci musí být vyšší než bezprostředně předcházející nabídka, a to nejméně o stanovený minimální příhoz a nejvýše o stanovený maximální příhoz (je-li maximální příhoz stanoven). Vítězem aukce se stává uživatel, který v aukci nabídne nejvyšší cenu.

2) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

3) Aukce trvá po dobu stanovenou provozovatelem, není-li dále uvedeno jinak. Je-li během poslední minuty původně stanovené doby trvání aukce učiněna nabídka, prodlužuje se aukce o jednu minutu od původně stanoveného okamžiku ukončení aukce a vždy o jednu minutu od každé nabídky podané po původně stanoveném okamžiku ukončení aukce.

4) Jde-li o aukci s limitní cenou, je v systému pro danou aukci zadána tzv. limitní cena, tedy nejnižší kupní cena, za kterou je prodávající ještě ochoten předmět aukce prodat. Výše limitní ceny není zveřejňována. V případě, že vítěz aukce hradí provozovateli základní odměnu (provizi) dle čl. VII. odst. 1) a násl. těchto Obchodních podmínek, provozovatel zadá do systému limitní cenu navýšenou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou dle čl. VII. těchto Obchodních podmínek.

5) O tom, zda bylo dosaženo limitní ceny, jsou informováni účastníci aukce až po jejím skončení. V případě, že v průběhu aukce nebude dosaženo limitní ceny, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční.

Článek V. - Průběh holandské formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku může uživatel akceptovat vyvolávací cenu určenou prodávajícím nebo čekat na její snížení systémem. Výše, o kterou se bude aktuální cena snižovat, a časový interval, kdy ke snížení dojde, vyplývá z podmínek konkrétní aukce. Výše minimální kupní ceny předmětu aukce, kterou je prodávající ještě ochoten akceptovat, není zveřejněna.

2) Aukce probíhá tak, že uživatelé mohou činit (podávat) nabídky od okamžiku zahájení aukce s tím, že nabídky musí být nižší nebo rovny aktuální ceně (zobrazované systémem), přičemž mimo toto omezení mohou být nabídky činěny v jakékoliv výši bez ohledu na aktuální cenu (zobrazovanou systémem). Vítězem aukce se stává uživatel, který jako první akceptuje aktuální cenu, což znamená, že učinil nabídku rovnající se aktuální ceně, nebo že aktuální cena byla automaticky systémem snížena do výše nabídky, která již byla uživatelem učiněna předem v průběhu aukce a systémem zaznamenána.

3) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

4) Aukce končí v okamžiku, kdy některý z účastníků akceptuje aktuální cenu nebo v okamžiku, kdy vyprší doba trvání aukce stanovená provozovatelem, aniž by kterýkoliv z účastníků akceptoval aktuální cenu.

Článek VI. - Ukončení aukce

1) Aukce končí:
a) okamžikem uvedeným u jednotlivé aukce s tím, že platí ustanovení článku IV. odst. 3) těchto Obchodních podmínek a ustanovení článku V. odst. 4) těchto Obchodních podmínek. 
b) zrušením aukce provozovatelem z podnětu prodávajícího dle odst. 3) tohoto článku,
c) zrušením aukce provozovatelem dle čl. X. odst. 2) těchto Obchodních podmínek.

2) V případech uvedených v odst. 1) písm. b) a c) tohoto článku končí aukce bez nalezení vítěze aukce.

3) Prodávající je oprávněn zrušit aukci na základě podmínek sjednaných ve smlouvě s provozovatelem.

Článek VII. - Kupní cena, odměna (provize - úplata) pro provozovatele

1) Je-li to výslovně v podmínkách konkrétní aukce uvedeno, hradí vítěz aukce provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci.

2) Výše základní odměny (provize) za umožnění účasti v aukci je stanovena v podmínkách aukce a je zahrnuta ve vyvolávací ceně předmětu aukce, a tedy i v ceně dosažené v aukci. Vítěz aukce nehradí již nic nad rámec ceny dosažené v aukci, není-li dále uvedeno jinak. Uživatel účastí v aukci bere na vědomí a akceptuje v podmínkách konkrétní aukce stanovenou výši takové základní odměny, kterou hradí provozovateli, stane-li se vítězem aukce.

3) Kupní cena je cena, za kterou prodávající prodává vítězi aukce předmět aukce a která je určena na základě ceny dosažené v aukci takto:

a) kupní cena je rovna ceně dosažené v aukci v případě, kdy vítěz aukce nemá povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) stanovenou předem v podmínkách konkrétní aukce, nebo

b) kupní cena je cenou dosaženou v aukci sníženou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou podle podmínek stanovených předem v konkrétní aukci, a to v případě, kdy vítěz aukce má povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci dle podmínek stanovených pro konkrétní aukci.

4) Uživatel, stane-li se vítězem konkrétní aukce, se účastí v aukci zavazuje zaplatit provozovateli tzv. zvláštní úplatu (odměnu), sjednanou pod odkládací podmínkou, že z důvodů na straně takového uživatele coby vítěze aukce nedojde k uzavření Smlouvy s prodávajícím nebo nedojde k řádnému a včasnému zaplacení kupní ceny dle podmínek konkrétní aukce. Výše takové zvláštní úplaty (odměny) činí předem stanovenou částku ve výši 10% z ceny dosažené v aukci, jejímž vítězem se takový uživatel stal, a to v případě, že v podmínkách konkrétní aukce nebyla stanovena povinnost složit aukční jistotu. V případě, že v podmínkách konkrétní aukce byla stanovena povinnost složit aukční jistotu, je výše této zvláštní úplaty (odměny) rovna výši stanovené aukční jistoty.

Článek VIII. - Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny

1) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce.

2) V podmínkách konkrétní aukce může být stanovena povinnost vítěze aukce uzavřít Smlouvu ve znění vzoru Smlouvy. V tomto případě je znění vzoru Smlouvy uveřejněno v systému u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (mezi „Ostatními dokumenty“) nebo je přímo součástí Vyhlášky o konání aukce. Uživatel se účastí v takové aukci mimo jiné zavazuje, že stane-li se vítězem aukce, uzavře Smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce ve znění tohoto vzoru Smlouvy.

3) Odchylky od způsobu a režimu uzavření Smlouvy dle odstavce1 a2 tohoto článku jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

4) Nesplní-li uživatel, stane-li se vítězem aukce, kteroukoli ze svých povinností stanovených v odstavcích1 a2 tohoto článku, jakékoli případné nároky uživatele na uzavření Smlouvy s prodávajícím zanikají a uživatel se vystavuje riziku, že s ním nebude o koupi předmětu aukce více jednáno. Uživatel se v tomto případě vystavuje též riziku, že mu bude provozovatelem dočasně nebo i trvale odepřen přístup do systému.

5) Provozovatel a uživatel ujednávají a výslovně berou na vědomí, že pro Smlouvy týkající se předmětů aukcí nabízených v systému se nepoužijí ust. §2132 anásl. (výhrada vlastnického práva), §2135 anásl. (výhrada zpětné koupě), § 2139 (výhrada zpětného prodeje), § 2152 (výhrada lepšího kupce), ani není možné uplatnit § 2150 (koupě na zkoušku) zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek projevují výslovně svoji vůli uzavřít případnou Smlouvu bez těchto výhrad.

6) Provozovatel výslovně upozorňuje, že je-li prodávajícím insolvenční správce a předmětem aukce majetek náležící do majetkové podstaty ve smyslu insolvenčního zákona, může Smlouva, předložená vítězi aukce k podpisu, obsahovat odkládací podmínky, podle kterých lze prodej vítězi aukce coby (budoucímu) kupujícímu uskutečnit pouze za podmínky, že budou k prodeji uděleny veškeré potřebné pokyny a souhlasy ve smyslu insolvenčního zákona, a stejně tak ujednání, podle kterých je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud by mu nebyl některý z potřebných pokynů či souhlasů k prodeji udělen.

7) Je-li tak v podmínkách konkrétní aukce stanoveno, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční; to platí i v případě, že se nejedná o aukci s limitní cenou. Využije-li prodávající svého práva dle předchozí věty a prodej předmětu aukce vítězi aukce neuskuteční, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli jiné plnění.

8) Provozovatel výslovně upozorňuje, že nezaručuje splnění povinnosti prodávajícího uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, ale že pouze zajistí plnění prodávajícího ve smyslu § 1769 Občanského zákoníku.

9) V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli jiné plnění.

Článek IX. - Ochrana osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje uživatele: Jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a zasílací adresu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, a jedná-li uživatel jako fyzická osoba podnikající, pak také obchodní firmu, IČ a DIČ (je-li uživatel plátcem DPH). Zpracování těchto osobních údajů uživatele v tomto rozsahu je s ohledem na povahu a účel systému nezbytně nutné a poskytnutí těchto údajů Provozovateli je smluvním požadavkem dle této těchto Obchodních podmínek (dle této smlouvy) a nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohl uživatel systém užívat.  

2) Osobní údaje jsou shromažďovány automatizovaně prostřednictvím uživatelem vyplněného registračního formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit provozovateli případné změny svých osobních údajů tak, aby provozovatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze přesné a aktuální údaje.

3) Všechny osobní údaje uživatele jsou u provozovatele zpracovávány v souladu s právním řádem České republiky. Podrobnosti o zpracování osobních údajů uživatele Provozovatelem jsou obsaženy v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je zveřejněn na www.licita.cz. V dokumentu Zásady ochrany osobních údajů jsou m.j. uvedena práva uživatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů uživatele Provozovatelem (včetně tzv. práva být zapomenut, tj. práva na výmaz osobních údajů) a tato práva jsou v tomto dokumentu také podrobněji vysvětlena, aby si uživatel dokázal udělat jasnou představu o jejich obsahu.

Článek X. - Ostatní podmínky

 1) Provozovatel nenese odpovědnost za vážnost nabídek činěných účastníky aukcí (uživateli) a nenese odpovědnost ani za jednotlivé předměty aukcí a práva k nim se vážící (vlastnické právo, atd.).

 2) Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci, jakož i změnit podmínky jednotlivé aukce na pokyn prodávajícího, a to i v jejím průběhu. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci i bez pokynu prodávajícího v případě, že bude mít důvodné pochybnosti o právním stavu předmětu aukce nebo o oprávnění prodávajícího prodat předmět aukce. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci také tehdy, dojde-li k ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a prodávajícím, na základě které byla aukce vyhlášena resp. zahájena; ukončením smlouvy se rozumí též výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy provozovatelem či prodávajícím.

 3) Provozovatel je oprávněn trvale odepřít přístup k systému resp. do systému s okamžitou platností každému, kdo poruší tyto Obchodní podmínky, právní předpisy, případně se chová v rozporu s dobrými mravy (např. narušení provozu systému, uvedení nepravdivých údajů, apod.).

4) Provozovatel je oprávněn dočasně nebo i trvale odepřít přístup k systému resp. do systému uživateli, který se stal vítězem aukce, avšak řádně a včas nesplnil své povinnosti vítěze aukce. Pro odstranění pochybností se uvádí, že odepřením přístupu do systému bude uživateli odepřen přístup ke všem aukcím zveřejněným v systému.

5) Provozovatel nezaručuje absolutní funkčnost aukčního systému zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití či nedostupnost aplikace, je-li na vině příčina mimo kontrolu provozovatele. Provozovatel je oprávněn provádět úpravy systému v kterékoliv denní i noční době během pracovních i nepracovních dnů a po dobu úprav systém zcela znepřístupnit.

6) Tyto Obchodní podmínky mohou být provozovatelem průběžně měněny a doplňovány. Každá probíhající aukce se řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném v době jejího začátku. Jednotlivá znění Obchodních podmínek i s daty jejich účinnosti budou zveřejňována na www.licita.cz, v sekci (podstránce) „Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích“, zkráceně též „Obchodní podmínky elektronických aukcí“. Uživatel je povinen seznámit se před účastí v konkrétní aukci se zněním Obchodních podmínek účinným ke dni začátku aukce. Účastní-li se uživatel konkrétní aukce, má se za to, že plně souhlasí s Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni začátku aukce a nemůže se dovolávat toho, že se o změně Obchodních podmínek nedozvěděl.     

Článek XI. - Zrušení registrace

1) Uživatel má právo požádat o zrušení své registrace a vymazání svých údajů z databáze systému. Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu provozovatele či e-mail licita@licita.cz) se provozovatel zavazuje zrušit registraci uživatele a odstranit údaje uživatele z databáze systému bez zbytečného odkladu. Tím ovšem není dotčeno právo na zpracování údajů (a to i osobních údajů) uživatele Provozovatelem i po zrušení registrace uživatele, existuje-li k takovému zpracování právní důvod.

2) Uživatel bere na vědomí, že v případě zrušení jeho registrace na www.licita.cz nebude moci nadále využívat aukční systém a nebude se moci účastnit žádné aukce probíhající na www.licita.cz

Článek XII. - Závěrečná a přechodná ustanovení

1) V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, uživatel posoudil obsah těchto Obchodních podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

3) Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu dosavadní obchodní podmínky, účinné od 1. ledna 2017. 

4) Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018 a řídí se jimi aukce zahájené po 24.5.2018 (tj. aukce s datem zahájení 25.5.2018 a mladším).

5) Aukce s datem zahájení před 25.5.2018 se řídí dosavadními obchodními podmínkami, účinnými od 1. ledna 2017. 


V Plzni, dne 21.05.2018

LICITA s.r.o.

Ing. Bedřich Chaloupka, jednatel

Ing. Pavel Bezstarosti, jednatel
Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz

platné a účinné počínaje 1. lednem 2017

(dále jen „Obchodní podmínky“)

--- Obchodní podmínky ke stažení v pdf ---

(Těmito Obchodními podmínkami se řídí elektronické aukce zahájené po 31.12.2016, tedy aukce s datem zahájení 1.1.2017 a mladším)

Těmito Obchodními podmínkami jsou upravena pravidla elektronických aukcí (dále též jen „aukce“) v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetové adrese www.licita.cz a práva a povinnosti osob v souvislosti s těmito aukcemi.

Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami účasti v elektronických aukcích“ poskytuje uživatel (návštěvník webových stránek) svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami důkladně seznámil.

Obchodní podmínky se okamžikem jejich odsouhlasení uživatelem (návštěvníkem webových stránek) stávají závaznou smlouvou, kterou uzavírají:

na straně jedné uživatel (návštěvník webových stránek), jakožto osoba, která se na stránkách www.licita.cz zaregistrovala do aukčního systému (tj. zřídila si uživatelský účet) a jejíž identifikační údaje vyplývají z vyplněného registračního formuláře (dále jen „uživatel“)

a

na straně druhé společnost LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, DIČ: CZ26328500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz , http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 (dále jen „provozovatel“)

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů

1) Aukční systém provozovaný na adrese www.licita.cz je automatizovanou veřejnou internetovou aplikací zprostředkování prodeje a koupě věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále též jen „systém“). Prostřednictvím systému je umožněno uživateli ucházet se v aukci / v aukcích o koupi věcí, práv a jiných majetkových hodnot nabízených k prodeji v systému. Aukční systém ani jednotlivé aukce probíhající v systému nejsou veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, veřejnou soutěží, veřejným příslibem, ani nabídkou k uzavření smlouvy.

2) Aukce probíhá vždy jednou z těchto forem:
a) formou tzv. anglické aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých nabídek, přičemž v pořadí další nabídka musí být oproti předchozí nabídce vyšší vždy alespoň o stanovený minimální příhoz; vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který v aukci učiní nevyšší nabídku, tj. nabídne nejvyšší cenu.
b) formou tzv. holandské aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem dolů a vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který jako první akceptuje aktuálně nabízenou cenu, která je od zahájení aukce systémem automaticky snižována.

3) Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
- „předmětem aukce“ předmět nabízený k prodeji v aukci; předmětem aukce mohou být věci hmotné i nehmotné, práva a jiné majetkové hodnoty, 
- „prodávajícím“ osoba, která zamýšlí prodat předmět aukce a za tímto účelem pověřila provozovatele k provedení aukce; prodávajícím může být vlastník předmětu aukce nebo osoba odlišná od vlastníka, pokud je oprávněna k prodeji předmětu aukce (např. insolvenční správce nebo správce konkursní podstaty), 
- „nabídkou“ nabídka ceny předmětu aukce učiněná účastníkem aukce v průběhu aukce,
- „vítězem aukce“ v případě anglické aukce osoba (uživatel), která učinila v aukci nejvyšší nabídku a splnila všechny podmínky pro účast v aukci, v případě holandské aukce osoba (uživatel), která jako první akceptovala aktuálně nabízenou cenu a splnila všechny podmínky pro účast v aukci,
- „Smlouvou“ kupní smlouva o koupi předmětu aukce nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jiná obdobná smlouva směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, kde na straně (budoucí) prodávající je prodávající, na straně (budoucí) kupující uživatel coby vítěz aukce a kde na straně vedlejšího účastníka může být provozovatel a kde kupní cenou je cena dosažená v aukci, případně cena dosažená v aukci, ponížená o odměnu provozovatele. 
- „Dohodou o podmínkách účasti v aukci“ dohoda, kterou uzavírá uživatel s provozovatelem a prodávajícím a kde jsou sjednána práva a povinnosti účastníků dohody související s aukcí a jejím výsledkem.

Obsah následující části Obchodních podmínek

Článek I.  Účast uživatele v aukci
Článek II.    Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce 
Článek III.  Aukční jistota
Článek IV.   Průběh anglické formy aukce
Článek V.  Průběh holandské formy aukce
Článek VI.  Ukončení aukce
Článek VII.  Kupní cena, odměna (provize – úplata) pro provozovatele
Článek VIII.  Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny
Článek IX.   Ochrana osobních údajů
Článek X.  Ostatní podmínky 
Článek XI.  Závěrečná ustanovení

 

       
     

   
     

 

 

Článek I. - Účast uživatele v aukci a v systému

1) Uživatel je oprávněn účastnit se kterékoli aukce konané v systému, je-li osobou způsobilou k právním úkonům, která si zřídila v aukčním systému uživatelský účet (registrace) a u které platný právní předpis (např. devizový zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, insolvenční zákon, apod.) nevylučuje nabytí předmětu aukce a která splnila další podmínky pro účast v aukci, jsou-li takové další podmínky pro účast v konkrétní aukci stanoveny. Takovými dalšími podmínkami může být např. složení aukční jistoty dle čl. III. těchto Obchodních podmínek, akceptace vzoru Smlouvy dle čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek, uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, případně další podmínky, které jsou uvedeny v systému u konkrétní aukce. Pokud by uživatel nesplnil kteroukoli z podmínek pro účast v aukci dle věty prvé tohoto odstavce, je z účasti v aukci vyloučen.

2) Provozovatel aukce si vyhrazuje právo neumožnit účast v aukci uživateli, který nesplnil podmínky pro účast v dané konkrétní aukci.

3) Uživatel je povinen uvést při registraci správně a pravdivě požadované identifikační údaje – v případě fyzické osoby zejména jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo a kontaktní údaje, v případě právnické osoby zejména název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby, a kontaktní údaje. Uživatel, je-li právnickou osobou nebo jedná-li jménem právnické osoby, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby.

4) Uvedením firmy či identifikačního čísla při registraci deklaruje uživatel postavení podnikatele, s čímž je uživatel srozuměn a výslovně s tím souhlasí.

5) Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Uživatel je povinen ihned oznámit provozovateli případnou změnu identifikačních údajů. Uživatel systému bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole klienta ze strany provozovatele v souladu s ust. §§ 8 a 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je povinen na vyzvání provozovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení provozovatelem.

6) Uživatel je povinen zabezpečit přístup na svůj účet, tedy přístupové údaje, zejména pak Uživatelské jméno a Heslo zadané při registraci, před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití tohoto účtu, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení konkrétní aukce, že má důvodné podezření, že k jeho účtu získala přístup třetí osoba. Účet právnické osoby je oprávněna k aukci užívat kterákoliv osoba, která je oprávněna v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených jménem právnické osoby jednat a podepisovat.

7) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce. Každý uživatel systému vyslovuje akceptací těchto obchodních podmínek při registraci do systému a svou účastí v aukci souhlas s tímto ustanovením a souhlasí s povinnostmi dle věty prvé tohoto odstavce.

Článek II. - Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce

1) Předmět dané konkrétní aukce bude vymezen zpravidla v tomto rozsahu: vyvolávací cena, popis, fotodokumentace, jde-li o zobrazitelný předmět aukce a je-li fotodokumentace k dispozici. Neshoduje-li se ve výjimečném případě vyobrazení věci s jejím popisem, má přednost slovní popis a charakteristika věci. Uživatel se proto nemůže z důvodu neodpovídající fotografie dovolávat omylu v předmětu aukce. Není-li mezi prodávajícím a provozovatelem výslovně ujednáno jinak, jsou o předmětu aukce zveřejněny informace poskytnuté prodávajícím, přičemž provozovatel nenese odpovědnost za neúplné, nepřesné, klamavé nebo nepravdivé údaje o předmětu aukce. Za předmět aukce odpovídá v plném rozsahu prodávající. Provozovatel může zajistit uživatelům fyzické prohlídky předmětu aukce, pokud to umožní prodávající a je-li to možné s ohledem na povahu předmětu aukce.

2) U konkrétní aukce se v systému zveřejňují kromě popisu předmětu aukce a jeho fotodokumentace zpravidla tyto informace: 
a) vyvolávací cena předmětu aukce, 
b) výše aukční jistoty, je-li tato požadována,
c) doba trvání aukce: začátek, konec aukce,
d) minimální a případně maximální výše příhozu,
e) jde-li o aukci se zadanou limitní cenou, informace, že jde o aukci s limitní cenou,
f) je-li podmínkou účasti v aukci uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, informace o tom, že podmínkou účasti v aukci je podpis Dohody o podmínkách účasti v aukci,
g) je-li požadováno uzavření Smlouvy ve znění vzoru Smlouvy (čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek), informace o tomto požadavku,
h) další případné podmínky, které musí uživatel splnit, aby mu byla umožněna účast v aukci,
i) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uzavřít s prodávajícím Smlouvu,
j) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uhradit kupní cenu,
k) případné další povinnost stanovené pro vítěze aukce.

3) Popis předmětu aukce a informace uvedené shora v odst. 2), zejména důležité informace o podmínkách pro účast v aukci a o povinnostech stanovených pro vítěze aukce, případně další důležité informace týkající se prodeje předmětu aukce, mohou být v systému zveřejněny prostřednictvím „Vyhlášky o konání aukce“. Vyhláška o konání aukce se v systému zveřejňuje u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (pod popiskem „Podmínky aukce“).

4) Je-li v systému uveřejněna u konkrétní aukce Vyhláška o konání aukce, řídí se průběh a podmínky aukce, jakož i práva a povinnosti osob v souvislosti s aukcí, těmito Obchodními podmínkami a Vyhláškou o konání aukce, přičemž v případě rozporu mezi ustanovením těchto Obchodních podmínek a ustanovením Vyhlášky o konání aukce platí vždy přednostně ustanovení Vyhlášky o konání aukce.

5) V systému mohou být u konkrétní aukce kromě Vyhlášky uveřejněny formou přiložených souborů další dokumenty, jako například vzor Smlouvy, vzor Dohody o podmínkách účasti v aukci, podrobné informace o předmětu aukce apod. (to vše dále jen souhrnně pod označením „Prováděcí dokumentace“). Prováděcí dokumentace nebo její část může být z rozhodnutí provozovatele zpřístupněna pouze registrovaným uživatelům po přihlášení do konkrétní aukce. V některých případech může být provozovatelem za zpřístupnění Prováděcí dokumentace požadován od uživatele nevratný poplatek nebo splnění dalších podmínek. Provozovatel vystaví uživateli v takovémto případě pro úhradu tohoto poplatku daňový doklad.

Článek III. - Aukční jistota

1) Je-li podmínkou účasti v aukci složení aukční jistoty, je uživatel povinen nejpozději do okamžiku skončení aukce zaplatit požadovanou aukční jistotu. Nesloží-li včas požadovanou aukční jistotu (složením aukční jistoty se rozumí její připsání na účet provozovatele, příp. složení aukční jistoty provozovateli v hotovosti), není oprávněn se aukce zúčastnit.

2) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po složení aukční jistoty, umožnit uživateli účast v aukci, pokud je tento uživatel řádně registrován v systému, požádal prostřednictvím systému o umožnění složení aukční jistoty v konkrétní aukci a zaplatil požadovanou aukční jistotu pro konkrétní aukci (tím není dotčeno právo provozovatele dle ustanovení článku I. odst. 2) těchto Obchodních podmínek). Z technických důvodů provozovatel nemůže zaručit uživateli, že mu bude umožněna účast v aukci dříve, nežli následující pracovní den po složení aukční jistoty, a proto provozovatel nezaručuje umožnění účasti v aukci tomu, kdo požádá prostřednictvím systému o složení aukční jistoty v konkrétní aukci a složí ji později, nežli do 15:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni ukončení aukce.

3) Umožněním účasti v aukci se ve smyslu odst. 1) a 2) shora rozumí provedení takových technických opatření, že bude uživateli umožněno činit (podávat) v aukci nabídky. Provozovatel vždy současně oznámí uživateli na emailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci v systému, že mu byla umožněna účast v aukci.

4) Stane-li se uživatel vítězem aukce, započítává se jím složená aukční jistota (coby záloha) na úhradu části kupní ceny předmětu aukce, není-li dále v těchto Obchodních podmínkách či v podmínkách konkrétní aukce stanoveno jinak nebo není-li v příslušné Smlouvě ujednáno jinak.

5) Stane-li se uživatel vítězem aukce a vznikne-li mu ve smyslu čl. VII. těchto Obchodních podmínek nebo dle podmínek konkrétní aukce povinnost zaplatit provozovateli nějakou úplatu (odměnu/provizi), je provozovatel oprávněn započíst aukční jistotu složenou uživatelem coby vítězem aukce v konkrétní aukci zejména na jakoukoliv svoji úplatu (odměnu/provizi), pokud mu na ni vzniklo právo, a to i v případě, že by taková úplata ještě nebyla ani splatná, a to bez dalšího souhlasu uživatele.

6) Pokud se uživatel nestane vítězem aukce, je provozovatel, pokud se s uživatelem nedohodne jinak, povinen vrátit uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní od skončení aukce na účet uvedený uživatelem při registraci. V případě zrušení aukce vrátí provozovatel uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne zrušení aukce.

7) Stane-li se uživatel vítězem aukce, avšak prodávající využije svého práva odmítnout výsledek aukce (je-li takové právo vyhrazeno), vrátí provozovatel uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne, v němž obdrží od prodávajícího informaci o odmítnutí výsledku aukce.

Článek IV. - Průběh anglické formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku mohou uživatelé činit nabídky. První nabídka učiněná v aukci nesmí být nižší než vyvolávací cena a je-li stanoven maximální příhoz, nesmí být vyšší než vyvolávací cena zvýšená o částku stanoveného maximálního příhozu. Každá další nabídka učiněná v aukci musí být vyšší než bezprostředně předcházející nabídka, a to nejméně o stanovený minimální příhoz a nejvýše o stanovený maximální příhoz (je-li maximální příhoz stanoven). Vítězem aukce se stává uživatel, který v aukci nabídne nejvyšší cenu.

2) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

3) Aukce trvá po dobu stanovenou provozovatelem, není-li dále uvedeno jinak. Je-li během poslední minuty původně stanovené doby trvání aukce učiněna nabídka, prodlužuje se aukce o jednu minutu od původně stanoveného okamžiku ukončení aukce a vždy o jednu minutu od každé nabídky podané po původně stanoveném okamžiku ukončení aukce.

4) Jde-li o aukci s limitní cenou, je v systému pro danou aukci zadána tzv. limitní cena, tedy nejnižší kupní cena, za kterou je prodávající ještě ochoten předmět aukce prodat. Výše limitní ceny není zveřejňována. V případě, že vítěz aukce hradí provozovateli základní odměnu (provizi) dle čl. VII. odst. 1) a násl. těchto Obchodních podmínek, provozovatel zadá do systému limitní cenu navýšenou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou dle čl. VII. těchto Obchodních podmínek.

5) O tom, zda bylo dosaženo limitní ceny, jsou informováni účastníci aukce až po jejím skončení. V případě, že v průběhu aukce nebude dosaženo limitní ceny, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční.

Článek V. - Průběh holandské formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku může uživatel akceptovat vyvolávací cenu určenou prodávajícím nebo čekat na její snížení systémem. Výše, o kterou se bude aktuální cena snižovat, a časový interval, kdy ke snížení dojde, vyplývá z podmínek konkrétní aukce. Výše minimální kupní ceny předmětu aukce, kterou je prodávající ještě ochoten akceptovat, není zveřejněna.

2) Aukce probíhá tak, že uživatelé mohou činit (podávat) nabídky od okamžiku zahájení aukce s tím, že nabídky musí být nižší nebo rovny aktuální ceně (zobrazované systémem), přičemž mimo toto omezení mohou být nabídky činěny v jakékoliv výši bez ohledu na aktuální cenu (zobrazovanou systémem). Vítězem aukce se stává uživatel, který jako první akceptuje aktuální cenu, což znamená, že učinil nabídku rovnající se aktuální ceně, nebo že aktuální cena byla automaticky systémem snížena do výše nabídky, která již byla uživatelem učiněna předem v průběhu aukce a systémem zaznamenána.

3) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

4) Aukce končí v okamžiku, kdy některý z účastníků akceptuje aktuální cenu nebo v okamžiku, kdy vyprší doba trvání aukce stanovená provozovatelem, aniž by kterýkoliv z účastníků akceptoval aktuální cenu.

Článek VI. - Ukončení aukce

1) Aukce končí:
a) okamžikem uvedeným u jednotlivé aukce s tím, že platí ustanovení článku IV. odst. 3) těchto Obchodních podmínek a ustanovení článku V. odst. 4) těchto Obchodních podmínek. 
b) zrušením aukce provozovatelem z podnětu prodávajícího dle odst. 3) tohoto článku,
c) zrušením aukce provozovatelem dle čl. X. odst. 2) těchto Obchodních podmínek.

2) V případech uvedených v odst. 1) písm. b) a c) tohoto článku končí aukce bez nalezení vítěze aukce.

3) Prodávající je oprávněn zrušit aukci na základě podmínek sjednaných ve smlouvě s provozovatelem.

Článek VII.- Kupní cena, odměna (provize - úplata) pro provozovatele

1) Je-li to výslovně v podmínkách konkrétní aukce uvedeno, hradí vítěz aukce provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci.

2) Výše základní odměny (provize) za umožnění účasti v aukci je stanovena v podmínkách aukce a je zahrnuta ve vyvolávací ceně předmětu aukce, a tedy i v ceně dosažené v aukci. Vítěz aukce nehradí již nic nad rámec ceny dosažené v aukci, není-li dále uvedeno jinak. Uživatel účastí v aukci bere na vědomí a akceptuje v podmínkách konkrétní aukce stanovenou výši takové základní odměny, kterou hradí provozovateli, stane-li se vítězem aukce.

3) Kupní cena je cena, za kterou prodávající prodává vítězi aukce předmět aukce a která je určena na základě ceny dosažené v aukci takto:
a) kupní cena je rovna ceně dosažené v aukci v případě, kdy vítěz aukce nemá povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) stanovenou předem v podmínkách konkrétní aukce, nebo
b) kupní cena je cenou dosaženou v aukci sníženou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou podle podmínek stanovených předem v konkrétní aukci, a to v případě, kdy vítěz aukce má povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci dle podmínek stanovených pro konkrétní aukci.

4) Uživatel, stane-li se vítězem konkrétní aukce, se účastí v aukci zavazuje zaplatit provozovateli tzv. zvláštní úplatu (odměnu), sjednanou pod odkládací podmínkou, že z důvodů na straně takového uživatele coby vítěze aukce nedojde k uzavření Smlouvy s prodávajícím nebo nedojde k řádnému a včasnému zaplacení kupní ceny dle podmínek konkrétní aukce. Výše takové zvláštní úplaty (odměny) činí předem stanovenou částku ve výši 10% z ceny dosažené v aukci, jejímž vítězem se takový uživatel stal, a to v případě, že v podmínkách konkrétní aukce nebyla stanovena povinnost složit aukční jistotu. V případě, že v podmínkách konkrétní aukce byla stanovena povinnost složit aukční jistotu, je výše této zvláštní úplaty (odměny) rovna výši stanovené aukční jistoty.

Článek VIII. - Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny

1) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce.

2) V podmínkách konkrétní aukce může být stanovena povinnost vítěze aukce uzavřít Smlouvu ve znění vzoru Smlouvy. V tomto případě je znění vzoru Smlouvy uveřejněno v systému u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (mezi „Ostatními dokumenty“) nebo je přímo součástí Vyhlášky o konání aukce. Uživatel se účastí v takové aukci mimo jiné zavazuje, že stane-li se vítězem aukce, uzavře Smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce ve znění tohoto vzoru Smlouvy.

3) Odchylky od způsobu a režimu uzavření Smlouvy dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

4) Nesplní-li uživatel, stane-li se vítězem aukce, kteroukoli ze svých povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, jakékoli případné nároky uživatele na uzavření Smlouvy s prodávajícím zanikají a uživatel se vystavuje riziku, že s ním nebude o koupi předmětu aukce více jednáno. Uživatel se v tomto případě vystavuje též riziku, že mu bude provozovatelem dočasně nebo i trvale odepřen přístup do systému.

5) Provozovatel a uživatel ujednávají a výslovně berou na vědomí, že pro Smlouvy týkající se předmětů aukcí nabízených v systému se nepoužijí ust. § 2132 a násl. (výhrada vlastnického práva), § 2135 a násl. (výhrada zpětné koupě), § 2139 (výhrada zpětného prodeje), § 2152 (výhrada lepšího kupce), ani není možné uplatnit § 2150 (koupě na zkoušku) zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek projevují výslovně svoji vůli uzavřít případnou Smlouvu bez těchto výhrad.

6) Provozovatel výslovně upozorňuje, že je-li prodávajícím insolvenční správce a předmětem aukce majetek náležící do majetkové podstaty ve smyslu insolvenčního zákona, může Smlouva, předložená vítězi aukce k podpisu, obsahovat odkládací podmínky, podle kterých lze prodej vítězi aukce coby (budoucímu) kupujícímu uskutečnit pouze za podmínky, že budou k prodeji uděleny veškeré potřebné pokyny a souhlasy ve smyslu insolvenčního zákona, a stejně tak ujednání, podle kterých je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud by mu nebyl některý z potřebných pokynů či souhlasů k prodeji udělen.

7) Je-li tak v podmínkách konkrétní aukce stanoveno, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční; to platí i v případě, že se nejedná o aukci s limitní cenou. Využije-li prodávající svého práva dle předchozí věty a prodej předmětu aukce vítězi aukce neuskuteční, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli jiné plnění.

8) Provozovatel výslovně upozorňuje, že nezaručuje splnění povinnosti prodávajícího uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, ale že pouze zajistí plnění prodávajícího ve smyslu § 1769 Občanského zákoníku.

9) V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli jiné plnění.

Článek IX. - Ochrana osobních údajů

1) Všechny osobní údaje jsou u provozovatele uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem za účelem splnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu uživatele. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje (číslo bankovního účtu, telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím uživatelem vyplněného registračního formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit provozovateli případné změny těchto údajů tak, aby provozovatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

2) Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy jsou předány osobní údaje protistraně zamýšlené Smlouvy, a to pouze za účelem splnění účelu aukce, a to vždy jen v nezbytném rozsahu nutném k jeho splnění. Data jsou dále shromažďována ze statistických, logistických a marketingových důvodů. Pokud by je provozovatel použil v souvislosti s nabídkou obchodu nebo služeb, má uživatel právo svůj souhlas k nakládání se svými osobními údaji k tomuto účelu písemně odvolat.

3) Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a uživatel má právo požádat o opravu osobních údajů a zrušení registrace, tedy o vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele. Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu provozovatele či e-mail licita@licita.cz) se provozovatel zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

Článek X. - Ostatní podmínky

1) Provozovatel nenese odpovědnost za vážnost nabídek činěných účastníky aukcí (uživateli) a nenese odpovědnost ani za jednotlivé předměty aukcí a práva k nim se vážící (vlastnické právo, atd.).

2) Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci, jakož i změnit podmínky jednotlivé aukce na pokyn prodávajícího, a to i v jejím průběhu. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci i bez pokynu prodávajícího v případě, že bude mít důvodné pochybnosti o právním stavu předmětu aukce nebo o oprávnění prodávajícího prodat předmět aukce. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci také tehdy, dojde-li k ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a prodávajícím, na základě které byla aukce vyhlášena resp. zahájena; ukončením smlouvy se rozumí též výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy provozovatelem či prodávajícím.

3) Provozovatel je oprávněn trvale odepřít přístup k systému resp. do systému s okamžitou platností každému, kdo poruší tyto Obchodní podmínky, právní předpisy, případně se chová v rozporu s dobrými mravy (např. narušení provozu systému, uvedení nepravdivých údajů, apod.).

4) Provozovatel je oprávněn dočasně nebo i trvale odepřít přístup k systému resp. do systému uživateli, který se stal vítězem aukce, avšak řádně a včas nesplnil své povinnosti vítěze aukce. Pro odstranění pochybností se uvádí, že odepřením přístupu do systému bude uživateli odepřen přístup ke všem aukcím zveřejněným v systému.

5) Provozovatel nezaručuje absolutní funkčnost aukčního systému zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití či nedostupnost aplikace, je-li na vině příčina mimo kontrolu provozovatele. Provozovatel je oprávněn provádět úpravy systému v kterékoliv denní i noční době během pracovních i nepracovních dnů a po dobu úprav systém zcela znepřístupnit.

6) Tyto Obchodní podmínky mohou být provozovatelem průběžně měněny a doplňovány. Každá probíhající aukce se řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném v době jejího začátku. Jednotlivá znění Obchodních podmínek i s daty jejich účinnosti budou zveřejňována na www.licita.cz, v sekci (podstránce) „Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích“, zkráceně též „Obchodní podmínky elektronických aukcí“. Uživatel je povinen seznámit se před účastí v konkrétní aukci se zněním Obchodních podmínek účinným ke dni začátku aukce. Účastní-li se uživatel konkrétní aukce, má se za to, že plně souhlasí s Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni začátku aukce a nemůže se dovolávat toho, že se o změně Obchodních podmínek nedozvěděl.

Článek XI. - Závěrečná a přechodná ustanovení

1) V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, uživatel posoudil obsah těchto Obchodních podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

3) Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu dosavadní obchodní podmínky, účinné od 1. března 2015.

4) Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2017 a řídí se jimi aukce zahájené 
po 31.12.2016 (tj. aukce s datem zahájení 1.1.2017 a mladším).

5) Aukce s datem zahájení před 1.1.2017 se řídí dosavadními obchodními podmínkami, účinnými od 1. března 2015.

 

V Plzni, dne 13.12.2016

LICITA s.r.o.

Ing. Bedřich Chaloupka, jednatel

Ing. Pavel Bezstarosti, jednatel

 


 

Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz

platné a účinné počínaje 1. březnem 2015

(dále jen „Obchodní podmínky“)

--- Obchodní podmínky ke stažení v pdf ---

(Těmito Obchodními podmínkami se řídí elektronické aukce zahájené před 1.1.2017, tedy aukce zahájené v období od 1.3.2015 do 31.12.2016)

Těmito Obchodními podmínkami jsou upravena pravidla elektronických aukcí (dále též jen „aukce“) v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetové adrese www.licita.cz a práva a povinnosti osob v souvislosti s těmito aukcemi.

Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami účasti v elektronických aukcích“ poskytuje uživatel (návštěvník webových stránek) svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami důkladně seznámil.

Obchodní podmínky se okamžikem jejich odsouhlasení uživatelem (návštěvníkem webových stránek) stávají závaznou smlouvou, kterou uzavírají:

na straně jedné uživatel (návštěvník webových stránek), jakožto osoba, která se na stránkách www.licita.cz zaregistrovala do aukčního systému (tj. zřídila si uživatelský účet) a jejíž identifikační údaje vyplývají z vyplněného registračního formuláře (dále jen „uživatel“)

a

na straně druhé společnost LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, DIČ: CZ26328500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz , http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 (dále jen „provozovatel“)

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů

1) Aukční systém provozovaný na adrese www.licita.cz je automatizovanou veřejnou internetovou aplikací zprostředkování prodeje a koupě věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále též jen „systém“). Prostřednictvím systému je umožněno uživateli ucházet se v aukci / v aukcích o koupi věcí, práv a jiných majetkových hodnot nabízených k prodeji v systému. Aukční systém ani jednotlivé aukce probíhající v systému nejsou veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, veřejnou soutěží, veřejným příslibem, ani nabídkou k uzavření smlouvy.

2) Aukce probíhá vždy jednou z těchto forem:
a) formou tzv. anglické aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých nabídek, přičemž v pořadí další nabídka musí být oproti předchozí nabídce vyšší vždy alespoň o stanovený minimální příhoz; vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který v aukci učiní nevyšší nabídku, tj. nabídne nejvyšší cenu.
b) formou tzv. holandské aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem dolů a vítězem aukce se stane ten účastník (uživatel), který jako první akceptuje aktuálně nabízenou cenu, která je od zahájení aukce systémem automaticky snižována.

3) Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
- „předmětem aukce“ předmět nabízený k prodeji v aukci; předmětem aukce mohou být věci hmotné i nehmotné, práva a jiné majetkové hodnoty,
- „prodávajícím“ osoba, která zamýšlí prodat předmět aukce a za tímto účelem pověřila provozovatele k provedení aukce; prodávajícím může být vlastník předmětu aukce nebo osoba odlišná od vlastníka, pokud je oprávněna k prodeji předmětu aukce (např. insolvenční správce nebo správce konkursní podstaty),
- „nabídkou“ nabídka ceny předmětu aukce učiněná účastníkem aukce v průběhu aukce,
- „vítězem aukce“ v případě anglické aukce osoba (uživatel), která učinila v aukci nejvyšší nabídku a splnila všechny podmínky pro účast v aukci, v případě holandské aukce osoba (uživatel), která jako první akceptovala aktuálně nabízenou cenu a splnila všechny podmínky pro účast v aukci,
- „Smlouvou“ kupní smlouva o koupi předmětu aukce nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jiná obdobná smlouva směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, kde na straně (budoucí) prodávající je prodávající, na straně (budoucí) kupující uživatel coby vítěz aukce a kde na straně vedlejšího účastníka může být provozovatel a kde kupní cenou je cena dosažená v aukci, případně cena dosažená v aukci, ponížená o odměnu provozovatele.
- „Dohodou o podmínkách účasti v aukci“ dohoda, kterou uzavírá uživatel s provozovatelem a prodávajícím a kde jsou sjednána práva a povinnosti účastníků dohody související s aukcí a jejím výsledkem.

Obsah následující části Obchodních podmínek

Článek I.  Účast uživatele v aukci
Článek II.    Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce 
Článek III.  Aukční jistota
Článek IV.   Průběh anglické formy aukce
Článek V.  Průběh holandské formy aukce
Článek VI.  Ukončení aukce
Článek VII.  Kupní cena, odměna (provize – úplata) pro provozovatele
Článek VIII.  Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny
Článek IX.   Ochrana osobních údajů
Článek X.  Ostatní podmínky 
Článek XI.  Závěrečná ustanovení

 

       
     

   
     Článek I. - Účast uživatele v aukci a v systému

1) Uživatel je oprávněn účastnit se kterékoli aukce konané v systému, je-li osobou způsobilou k právním úkonům, která si zřídila v aukčním systému uživatelský účet (registrace) a u které platný právní předpis (např. devizový zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, insolvenční zákon, apod.) nevylučuje nabytí předmětu aukce a která splnila další podmínky pro účast v aukci, jsou-li takové další podmínky pro účast v konkrétní aukci stanoveny. Takovými dalšími podmínkami může být např. složení aukční jistoty dle čl. III. těchto Obchodních podmínek, akceptace vzoru Smlouvy dle čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek, uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, případně další podmínky, které jsou uvedeny v systému u konkrétní aukce. Pokud by uživatel nesplnil kteroukoli z podmínek pro účast v aukci dle věty prvé tohoto odstavce, je z účasti v aukci vyloučen.

2) Provozovatel aukce si vyhrazuje právo neumožnit účast v aukci uživateli, který nesplnil podmínky pro účast v dané konkrétní aukci.

3) Uživatel je povinen uvést při registraci správně a pravdivě požadované identifikační údaje – v případě fyzické osoby zejména jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo a kontaktní údaje, v případě právnické osoby zejména název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby, a kontaktní údaje. Uživatel, je-li právnickou osobou nebo jedná-li jménem právnické osoby, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba, která je v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených oprávněná jednat a podepisovat jménem právnické osoby.

4) Uvedením firmy či identifikačního čísla při registraci deklaruje uživatel postavení podnikatele, s čímž je uživatel srozuměn a výslovně s tím souhlasí.

5) Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Uživatel je povinen ihned oznámit provozovateli případnou změnu identifikačních údajů. Uživatel systému bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole klienta ze strany provozovatele v souladu s ust. §§ 8 a 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je povinen na vyzvání provozovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení provozovatelem.

6) Uživatel je povinen zabezpečit přístup na svůj účet, tedy přístupové údaje, zejména pak Uživatelské jméno a Heslo zadané při registraci, před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití tohoto účtu, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení konkrétní aukce, že má důvodné podezření, že k jeho účtu získala přístup třetí osoba. Účet právnické osoby je oprávněna k aukci užívat kterákoliv osoba, která je oprávněna v rozsahu předmětu aukce a úkonů s aukcí spojených jménem právnické osoby jednat a podepisovat.

7) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce. Každý uživatel systému vyslovuje akceptací těchto obchodních podmínek při registraci do systému a svou účastí v aukci souhlas s tímto ustanovením a souhlasí s povinnostmi dle věty prvé tohoto odstavce.

Článek II. - Předmět aukce, zveřejňované podmínky aukce, Vyhláška o konání aukce

1) Předmět dané konkrétní aukce bude vymezen zpravidla v tomto rozsahu: vyvolávací cena, popis, fotodokumentace, jde-li o zobrazitelný předmět aukce a je-li fotodokumentace k dispozici. Neshoduje-li se ve výjimečném případě vyobrazení věci s jejím popisem, má přednost slovní popis a charakteristika věci. Uživatel se proto nemůže z důvodu neodpovídající fotografie dovolávat omylu v předmětu aukce. Není-li mezi prodávajícím a provozovatelem výslovně ujednáno jinak, jsou o předmětu aukce zveřejněny informace poskytnuté prodávajícím, přičemž provozovatel nenese odpovědnost za neúplné, nepřesné, klamavé nebo nepravdivé údaje o předmětu aukce. Za předmět aukce odpovídá v plném rozsahu prodávající. Provozovatel může zajistit uživatelům fyzické prohlídky předmětu aukce, pokud to umožní prodávající a je-li to možné s ohledem na povahu předmětu aukce.

2) U konkrétní aukce se v systému zveřejňují kromě popisu předmětu aukce a jeho fotodokumentace zpravidla tyto informace:
a) vyvolávací cena předmětu aukce,
b) výše aukční jistoty, je-li tato požadována,
c) doba trvání aukce: začátek, konec aukce,
d) minimální a případně maximální výše příhozu,
e) jde-li o aukci se zadanou limitní cenou, informace, že jde o aukci s limitní cenou,
f) je-li podmínkou účasti v aukci uzavření Dohody o podmínkách účasti v aukci, informace o tom, že podmínkou účasti v aukci je podpis Dohody o podmínkách účasti v aukci,
g) je-li požadováno uzavření Smlouvy ve znění vzoru Smlouvy (čl. VIII. odst. 2) těchto Obchodních podmínek), informace o tomto požadavku,
h) další případné podmínky, které musí uživatel splnit, aby mu byla umožněna účast v aukci,
i) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uzavřít s prodávajícím Smlouvu,
j) lhůta, ve které je vítěz aukce povinen uhradit kupní cenu,
k) případné další povinnost stanovené pro vítěze aukce.

3) Popis předmětu aukce a informace uvedené shora v odst. 2), zejména důležité informace o podmínkách pro účast v aukci a o povinnostech stanovených pro vítěze aukce, případně další důležité informace týkající se prodeje předmětu aukce, mohou být v systému zveřejněny prostřednictvím „Vyhlášky o konání aukce“. Vyhláška o konání aukce se v systému zveřejňuje u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (pod popiskem „Podmínky aukce“).

4) Je-li v systému uveřejněna u konkrétní aukce Vyhláška o konání aukce, řídí se průběh a podmínky aukce, jakož i práva a povinnosti osob v souvislosti s aukcí, těmito Obchodními podmínkami a Vyhláškou o konání aukce, přičemž v případě rozporu mezi ustanovením těchto Obchodních podmínek a ustanovením Vyhlášky o konání aukce platí vždy přednostně ustanovení Vyhlášky o konání aukce.

5) V systému mohou být u konkrétní aukce kromě Vyhlášky uveřejněny formou přiložených souborů další dokumenty, jako například vzor Smlouvy, vzor Dohody o podmínkách účasti v aukci, podrobné informace o předmětu aukce apod. (to vše dále jen souhrnně pod označením „Prováděcí dokumentace“). Prováděcí dokumentace nebo její část může být z rozhodnutí provozovatele zpřístupněna pouze registrovaným uživatelům po přihlášení do konkrétní aukce. V některých případech může být provozovatelem za zpřístupnění Prováděcí dokumentace požadován od uživatele nevratný poplatek nebo splnění dalších podmínek. Provozovatel vystaví uživateli v takovémto případě pro úhradu tohoto poplatku daňový doklad.

Článek III. - Aukční jistota

1) Je-li podmínkou účasti v aukci složení aukční jistoty, je uživatel povinen nejpozději do okamžiku skončení aukce zaplatit požadovanou aukční jistotu. Nesloží-li včas požadovanou aukční jistotu (složením aukční jistoty se rozumí její připsání na účet provozovatele, příp. složení aukční jistoty provozovateli v hotovosti), není oprávněn se aukce zúčastnit.

2) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po složení aukční jistoty, umožnit uživateli účast v aukci, pokud je tento uživatel řádně registrován v systému, požádal prostřednictvím systému o umožnění složení aukční jistoty v konkrétní aukci a zaplatil požadovanou aukční jistotu pro konkrétní aukci (tím není dotčeno právo provozovatele dle ustanovení článku I. odst. 2) těchto Obchodních podmínek). Z technických důvodů provozovatel nemůže zaručit uživateli, že mu bude umožněna účast v aukci dříve, nežli následující pracovní den po složení aukční jistoty, a proto provozovatel nezaručuje umožnění účasti v aukci tomu, kdo požádá prostřednictvím systému o složení aukční jistoty v konkrétní aukci a složí ji později, nežli do 15:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni ukončení aukce.

3) Umožněním účasti v aukci se ve smyslu odst. 1) a 2) shora rozumí provedení takových technických opatření, že bude uživateli umožněno činit (podávat) v aukci nabídky. Provozovatel vždy současně oznámí uživateli na emailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci v systému, že mu byla umožněna účast v aukci.

4) Stane-li se uživatel vítězem aukce a vznikne-li mu ve smyslu čl. VII. těchto Obchodních podmínek nebo dle podmínek konkrétní aukce povinnost zaplatit provozovateli nějakou úplatu (odměnu/provizi), je provozovatel oprávněn započíst aukční jistotu složenou uživatelem coby vítězem aukce v konkrétní aukci zejména na jakoukoliv svoji úplatu (odměnu/provizi), pokud mu na ni vzniklo právo, a to i v případě, že by taková úplata ještě nebyla ani splatná, a to bez dalšího souhlasu uživatele.

5) Pokud se uživatel nestane vítězem aukce, je provozovatel, pokud se s uživatelem nedohodne jinak, povinen vrátit uživateli složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní od skončení aukce na účet uvedený uživatelem při registraci.

Článek IV. - Průběh anglické formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku mohou uživatelé činit nabídky. První nabídka učiněná v aukci nesmí být nižší než vyvolávací cena a je-li stanoven maximální příhoz, nesmí být vyšší než vyvolávací cena zvýšená o částku stanoveného maximálního příhozu. Každá další nabídka učiněná v aukci musí být vyšší než bezprostředně předcházející nabídka, a to nejméně o stanovený minimální příhoz a nejvýše o stanovený maximální příhoz (je-li maximální příhoz stanoven). Vítězem aukce se stává uživatel, který v aukci nabídne nejvyšší cenu.

2) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

3) Aukce trvá po dobu stanovenou provozovatelem, není-li dále uvedeno jinak. Je-li během poslední minuty původně stanovené doby trvání aukce učiněna nabídka, prodlužuje se aukce o 1 minutu od původně stanoveného okamžiku ukončení aukce a vždy o další jednu minutu od každé nabídky podané po původně stanoveném okamžiku ukončení aukce.

4) Jde-li o aukci s limitní cenou, je v systému pro danou aukci zadána tzv. limitní cena, tedy nejnižší kupní cena, za kterou je prodávající ještě ochoten předmět aukce prodat. Výše limitní ceny není zveřejňována. V případě, že vítěz aukce hradí provozovateli základní odměnu (provizi) dle čl. VII. odst. 1) a násl. těchto Obchodních podmínek, provozovatel zadá do systému limitní cenu navýšenou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou dle čl. VII. těchto Obchodních podmínek.

5) O tom, zda bylo dosaženo limitní ceny, jsou informováni účastníci aukce až po jejím skončení. V případě, že v průběhu aukce nebude dosaženo limitní ceny, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční.

Článek V. - Průběh holandské formy aukce

1) Aukce v systému je zahájena k okamžiku, který určí provozovatel. Od tohoto okamžiku může uživatel akceptovat vyvolávací cenu určenou prodávajícím nebo čekat na její snížení systémem. Výše, o kterou se bude aktuální cena snižovat, a časový interval, kdy ke snížení dojde, vyplývá z podmínek konkrétní aukce. Výše minimální kupní ceny předmětu aukce, kterou je prodávající ještě ochoten akceptovat, není zveřejněna.

2) Aukce probíhá tak, že uživatelé mohou činit (podávat) nabídky od okamžiku zahájení aukce s tím, že nabídky musí být nižší nebo rovny aktuální ceně (zobrazované systémem), přičemž mimo toto omezení mohou být nabídky činěny v jakékoliv výši bez ohledu na aktuální cenu (zobrazovanou systémem). Vítězem aukce se stává uživatel, který jako první akceptuje aktuální cenu, což znamená, že učinil nabídku rovnající se aktuální ceně, nebo že aktuální cena byla automaticky systémem snížena do výše nabídky, která již byla uživatelem učiněna předem v průběhu aukce a systémem zaznamenána.

3) Uživatel je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.

4) Aukce končí v okamžiku, kdy některý z účastníků akceptuje aktuální cenu nebo v okamžiku, kdy vyprší doba trvání aukce stanovená provozovatelem, aniž by kterýkoliv z účastníků akceptoval aktuální cenu.

Článek VI. - Ukončení aukce

1) Aukce končí:
a) okamžikem uvedeným u jednotlivé aukce s tím, že platí ustanovení článku IV. odst. 3) těchto Obchodních podmínek a ustanovení článku V. odst. 4) těchto Obchodních podmínek.
b) zrušením aukce provozovatelem z podnětu prodávajícího dle odst. 3) tohoto článku,
c) zrušením aukce provozovatelem dle čl. X. odst. 2) těchto Obchodních podmínek.

2) V případech uvedených v odst. 1) písm. b) a c) tohoto článku končí aukce bez nalezení vítěze aukce.

3) Prodávající je oprávněn zrušit aukci na základě podmínek sjednaných ve smlouvě s provozovatelem.

Článek VII.- Kupní cena, odměna (provize - úplata) pro provozovatele

1) Je-li to výslovně v podmínkách konkrétní aukce uvedeno, hradí vítěz aukce provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci.

2) Výše základní odměny (provize) za umožnění účasti v aukci je stanovena v podmínkách aukce a je zahrnuta ve vyvolávací ceně předmětu aukce, a tedy i v ceně dosažené v aukci. Vítěz aukce nehradí již nic nad rámec ceny dosažené v aukci, není-li dále uvedeno jinak. Uživatel účastí v aukci bere na vědomí a akceptuje v podmínkách konkrétní aukce stanovenou výši takové základní odměny, kterou hradí provozovateli, stane-li se vítězem aukce.

3) Kupní cena je cena, za kterou prodávající prodává vítězi aukce předmět aukce a která je určena na základě ceny dosažené v aukci takto:
a) kupní cena je rovna ceně dosažené v aukci v případě, kdy vítěz aukce nemá povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) stanovenou předem v podmínkách konkrétní aukce, nebo
b) kupní cena je cenou dosaženou v aukci sníženou o základní odměnu (provizi) provozovatele vypočtenou podle podmínek stanovených předem v konkrétní aukci, a to v případě, kdy vítěz aukce má povinnost platit provozovateli základní odměnu (provizi) za umožnění účasti v aukci dle podmínek stanovených pro konkrétní aukci.

4) Uživatel, stane-li se vítězem konkrétní aukce, se účastí v aukci zavazuje zaplatit provozovateli tzv. zvláštní úplatu (odměnu), sjednanou pod odkládací podmínkou, že z důvodů na straně takového uživatele coby vítěze aukce nedojde k uzavření Smlouvy s prodávajícím nebo nedojde k řádnému a včasnému zaplacení kupní ceny dle podmínek konkrétní aukce. Výše takové zvláštní úplaty (odměny) činí předem stanovenou částku ve výši 10% z ceny dosažené v aukci, jejímž vítězem se takový uživatel stal, a to v případě, že v podmínkách konkrétní aukce nebyla stanovena povinnost složit aukční jistotu. V případě, že v podmínkách konkrétní aukce byla stanovena povinnost složit aukční jistotu, je výše této zvláštní úplaty (odměny) rovna výši stanovené aukční jistoty.

Článek VIII. - Uzavření Smlouvy a úhrada kupní ceny

1) Stane-li se uživatel vítězem aukce, je povinen (i) uzavřít s prodávajícím do 10 (deseti) pracovních dní od okamžiku ukončení aukce, nebo ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce, příslušnou Smlouvu, tj. kupní smlouvu o koupi předmětu aukce nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu aukce nebo jinou obdobnou smlouvu směřující k úplatnému převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce, a (ii) ve lhůtě stanovené v podmínkách konkrétní aukce uhradit kupní cenu předmětu aukce.

2) V podmínkách konkrétní aukce může být stanovena povinnost vítěze aukce uzavřít Smlouvu ve znění vzoru Smlouvy. V tomto případě je znění vzoru Smlouvy uveřejněno v systému u konkrétní aukce formou přiloženého souboru (mezi „Ostatními dokumenty“) nebo je přímo součástí Vyhlášky o konání aukce. Uživatel se účastí v takové aukci mimo jiné zavazuje, že stane-li se vítězem aukce, uzavře Smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce ve znění tohoto vzoru Smlouvy.

3) Odchylky od způsobu a režimu uzavření Smlouvy dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

4) Provozovatel a uživatel ujednávají a výslovně berou na vědomí, že pro Smlouvy týkající se předmětů aukcí nabízených v systému se nepoužijí ust. § 2132 a násl. (výhrada vlastnického práva), § 2135 a násl. (výhrada zpětné koupě), § 2139 (výhrada zpětného prodeje), § 2152 (výhrada lepšího kupce), ani není možné uplatnit § 2150 (koupě na zkoušku) zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek projevují výslovně svoji vůli uzavřít případnou Smlouvu bez těchto výhrad.

5) Provozovatel výslovně upozorňuje, že je-li prodávajícím insolvenční správce a předmětem aukce majetek náležící do majetkové podstaty ve smyslu insolvenčního zákona, může Smlouva, předložená vítězi aukce k podpisu, obsahovat odkládací podmínky, podle kterých lze prodej vítězi aukce coby (budoucímu) kupujícímu uskutečnit pouze za podmínky, že budou k prodeji uděleny veškeré potřebné pokyny a souhlasy ve smyslu insolvenčního zákona, a stejně tak ujednání, podle kterých je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud by mu nebyl některý z potřebných pokynů či souhlasů k prodeji udělen.

6) Je-li tak v podmínkách konkrétní aukce stanoveno, je prodávající oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že s vítězem aukce Smlouvu neuzavře a prodej neuskuteční; to platí i v případě, že se nejedná o aukci s limitní cenou. Využije-li prodávající svého práva dle předchozí věty a prodej předmětu aukce vítězi aukce neuskuteční, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli další plnění.

7) Provozovatel výslovně upozorňuje, že nezaručuje splnění povinnosti prodávajícího uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, ale že pouze zajistí plnění prodávajícího ve smyslu § 1769 Občanského zákoníku.

8) V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít s vítězem aukce Smlouvu, nevznikají tím uživateli (vítězi aukce) vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli další plnění.

Článek IX. - Ochrana osobních údajů

1) Všechny osobní údaje jsou u provozovatele uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem za účelem splnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu uživatele. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje (číslo bankovního účtu, telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím uživatelem vyplněného registračního formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit provozovateli případné změny těchto údajů tak, aby provozovatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

2) Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy jsou předány osobní údaje protistraně zamýšlené Smlouvy, a to pouze za účelem splnění účelu aukce, a to vždy jen v nezbytném rozsahu nutném k jeho splnění. Data jsou dále shromažďována ze statistických, logistických a marketingových důvodů. Pokud by je provozovatel použil v souvislosti s nabídkou obchodu nebo služeb, má uživatel právo svůj souhlas k nakládání se svými osobními údaji k tomuto účelu písemně odvolat.

3) Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a uživatel má právo požádat o opravu osobních údajů a zrušení registrace, tedy o vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele. Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu provozovatele či e-mail licita@licita.cz) se provozovatel zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

Článek X. - Ostatní podmínky

1) Provozovatel nenese odpovědnost za vážnost nabídek činěných účastníky aukcí (uživateli) a nenese odpovědnost ani za jednotlivé předměty aukcí a práva k nim se vážící (vlastnické právo, atd.).

2) Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci, jakož i změnit podmínky jednotlivé aukce na pokyn prodávajícího, a to i v jejím průběhu. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci i bez pokynu prodávajícího v případě, že bude mít důvodné pochybnosti o právním stavu předmětu aukce. Provozovatel je oprávněn ukončit probíhající aukci také tehdy, dojde-li k ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a prodávajícím, na základě které byla aukce vyhlášena resp. zahájena; ukončením smlouvy se rozumí též výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy provozovatelem či prodávajícím.

3) Provozovatel je oprávněn trvale odepřít přístup k systému resp. do systému s okamžitou platností každému, kdo poruší tyto Obchodní podmínky, právní předpisy, případně se chová v rozporu s dobrými mravy (např. narušení provozu systému, uvedení nepravdivých údajů, apod.).

4) Provozovatel nezaručuje absolutní funkčnost aukčního systému zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití či nedostupnost aplikace, je-li na vině příčina mimo kontrolu provozovatele. Provozovatel je oprávněn provádět úpravy systému v kterékoliv denní i noční době během pracovních i nepracovních dnů a po dobu úprav systém zcela znepřístupnit.

5) Tyto Obchodní podmínky mohou být provozovatelem průběžně měněny a doplňovány. Každá probíhající aukce se řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném v době jejího začátku. Jednotlivá znění Obchodních podmínek i s daty jejich účinnosti budou zveřejňována na www.licita.cz, v sekci (podstránce) „Obchodní podmínky účasti v elektronických aukcích“, zkráceně též „Obchodní podmínky elektronických aukcí“. Uživatel je povinen seznámit se před účastí v konkrétní aukci se zněním Obchodních podmínek účinným ke dni začátku aukce. Účastní-li se uživatel konkrétní aukce, má se za to, že plně souhlasí s Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni začátku aukce a nemůže se dovolávat toho, že se o změně Obchodních podmínek nedozvěděl.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

1) V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, uživatel posoudil obsah těchto Obchodních podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

3) Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. března 2015.

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.